EK-ı

TREN MAKİNİSTLİĞİ EHLİYETİ ALMAK içiN GEREKLİ SAĞLIK ŞARTLARI

Tren makinistleri;

Kırk beş yaşına kadar beş yılda bir,

Kırk beş- elli beş yaş arası üç yılda bir,

Elli beş yaş sonrası iki yılda bir,

Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen ve Bakanlık web sitesinde listesi yayımlanan hastanelerden ilk işe girişlerde ve periyodik sağlık kontrolü için sağlık kurulu raporu alınır.

Göz

işe ilk Girişte:

Görme kuvvetleri değerlendirilmesi

(Gözlüksüz veya kırılma kusuru varsa gözlükle değerlendime yapılabilir.)

Bir göz tam 10/10

Diğer göz 5/10

Veya her iki gözün toplamı 15/20 üstünde olanlar çalışabilir.

Görme kuvveti 1 5/20 nin altında olanlar çalışamaz. Gözlük kullananlar yedek gözlük taşımak zorundadırlar. Görüş alanı tam olmalıdır.

Kırılma kusuru değerlendirilmesi

5 Diyoptri hipermetrop

8 Diyoptri miyop

3 Diyoptri basit veya bileşik astigmatizmaların üzerindeki kırılma kusuru olanlar çalışamazlar. (Çalışma sırasında renkli kontakt lens ve ışıkla koyulaşan lenslere izin verilmez.) İshihara testini geçmeleri gerekir.

İshihara testi sırasında renk körlüğünü gideren lens veya gözlük kullanılamaz.

Çalışan personelde

Görme Kuvveti 13/20 nin altında olanlar çalışamaz.

Bir veya iki gözünde intraokuler lens bulunan kişiler her yıl kontrol muayenelerini yaptırıp, bunun belgesini kuruma vermek zorundadırlar. Diğer konularda işe ilk girişteki nitelikleri taşımalıdır.

KULAK-BURUN-BOĞAZ

işe ilk Girişte:

Odyometrik incelemede freanslarının saf ses ortalaması 0 40 (IB olmalıdır.

40 dB üstü işitme kaybı olanlar çalışamaz.

Larenkste deformasyon yapmış hastalığı olanlar,

Konuşma bozukluğu bulunanlar,

İşitme cihazı kullananlar,

Uyku apnesi olanlar ve

Vestibuler sisteminde anomalisi olanlar çalışamazlar.

Çalışan personelde: Kuruluşa girdikten sonra kaza sonucu meydana gelmiş burun, dudak, kulak sayvanı, larenks defektileri bulunanlarda, işitme, solunum ve konuşma bozulmadıysa makinist olarak çalışabilir. Diğer konularda işe ilk girişteki nitelikleri taşımalıdır.

DAHİLİYE

I) Solunum Sistemi:

İşe ilk girişte: Küçük kalsifiye odaklar dışında akciğerler sağlam olacaktır.

Çalışan personelde

Radyolojik, klinik ve laboratuar olarak aktif olmayan akciğer ve mediasten tüberkülozu ve diğer enfektif hastalıklar,

Fibrokalsifiyc sekel ve solunum yetmezliği göstermeyen kronik bronşit,

Bronşial astım ve amfizem,

Pnömokonyozis ve

Akciğer bronşlarının kronik hastalıkları, solunum fonksiyon testlerini orta dereceye kadar bozmuyorsa çalışabilirler,

Cerrahi ve idiopatik diyafram aparazileri

Solunum fonksiyonlarını bozan akciğerin her türlü cerrahi girişimleri,

Bir loba kadar lobektomi ve

Hiatus hernileri olanlar makinist olarak çalışamazlar.

2) Dolaşım Sistemi:

İşe ilk girişte

Oral antihipertansif kullanmasına rağmen tansiyonu 140/95 mmHg nın üzerinde olan hipertansiyon hastaları,

EKG si normale dönse dahi iskemik kalp hastalıkları,

Önemli derecede aort stenozu,

Doğuştan veya sonradan olma kompanse valvül hastalıkları,

Mitral,triküspit ve diğer valvüloplasti ameliyatı geçirenler,

Angioplasti, Koroner by pass,

Stent takılması,

Myokard enfarktüsü geçirenler,

Klinik ve tüm laboratuar bulguları, EKG bulguları normale dönse bile makinist olarak çalışamazlar.

Tüberküloz ve tüberküloz dışı nedenlere bağlı perikardit sekelleri olanlar, Ventriküler aritmileri olanlar,

Kardioventer takılanlar makinist olarak çalışamazlar.

Çalışan personelde

Organik nedene bağlı olmayan seyrek gelen atımlar,

Psikojenik taşikardi ve bradikardi,

Ortostatik olmayan ve sistolik basıncın maksimal 100 mm Hg'dan aşağı düşmediği idyopatik Arteryel hipotansiyonlar,

Tedaviden yararlanan nörosirkulatuarasteniler, sitüsinvcrsusviscerumu olanlar makinist olarak çalışabilirler.

Diğer konulardaki özellikler de ilk girişteki nitelikleri taşımalıdır.

 1. Sindirim Sistemi:

İşe ilk girişte: Organik bir mide hastalığına bağlı olmayan hipo ve hiperasiditeler, kronik konstipasyonlar, hafif dereceli gastriti olanlar makinist olarak çalışırlar.

Çalışan personelde: Fonksiyonel bozukluk yapmayan visseroptozlar, beslenme bozukluğu yapmamış gastrit, enterit, enterokolit ve basit kolitler, irritabl kolon, dispepsiler, kronik konstipasyon, komplikasyonsuz safra kesesi ve safra yolları uneliyatları, sübjektif yakınmalara yol açmayan ve beslenmeyi bozmayan ameliyatlı ve ameliyatsız iyileşmiş mide duodenum ülserleri, geçirilmiş ve barsak pasajında darlık yapmamış peritonit sekelleri olanlar makinist olarak çalışırlar.

 1. Kan ve Lenf Sistemi Hastalıkları:

İşe ilk girişte: Hemapoetik sistem ve lenf sistemi sağlam olacaktır. Tedavi ile kısa düzelebilecek hafif dereceli anemisi olanlar makinist olarak çalışırlar.

Çalışan personelde: Hafif derecede büyümüş spesifik olmayan lenf bezi büyümeleri bulunanlar makinist olarak çalışırlar.

 1. İç Salgı Sistemi:

İşe ilk girişte: Sağlam olmalıdır,

Çalışan personelde: Diabetes Mellitusa bağlı olmayan glikozüri, basit goitresi olanlar makinist olarak çalışırlar.

Oral anti- diabetik kullanan Diabetes Mellutus hastaları eğer,

HbAlC %6 üstündeyse veya

AKŞ 126mgr/dlt üstündeyse,

TKŞ veya OGTT( 2 saatlik) 200mgr/ dit üstündeyse,

Diabetik organ komplikasyonları gelişenler makinist olarak çalışamazlar.

 1. Böbrek Hastalıkları:

İşe ilk girişte: Tunamen sağlam olmalıdır.

Çalışan personelde: Mikroskobik albüminürisi olanlar makinist olarak çalışırlar.

Primer ve sekonder olarak çeşitli nedenlerle meydana gelmiş böbrek yetersizliği, kronik nefrit, böbrek damar anomalileri olanlar ile böbrek transplantasyonu geçirenler makinist olarak çalışamazlar.

GENEL CERRAHİ

İşe ilk girişte: Şifa ile sonuçlanan ve hiçbir fizyolojik düzensizlik, hareket bozukluğu meydana getirmeyen, geçirilmiş ofla ve küçük cerrahi girişimleri bulunanlar makinist olarak çalışırlar. İşe yeni gireceklerin laparoskopik kolesistektomi hariç her çeşit büyük cerrahi girişimleri geçirmemiş olmaları gerekir.

Çalışan personelde: Benign hastalıklar nedeniyle subtotal mide rezeksiyonu, kolesistektomi kranium ameliyatları ve subtotal tiroidektomi, splenektomi gibi büyük ameliyat geçirenler bir süre gözlem altında kaldıktan sonra objektif ve sübjektif düzensizlik belirtileri saptanmadığı durumlarda, beden hareket ve görevini bozmayan anüs ve rektumun hafif dereceli şekil bozuklukları, ameliyatla tedavisi mümkün her çeşit fıtıklar ve fıtık eğilimi gösteren duvar zayıflıkları, tedavisi mümkün hemoroid ve fistülü olanlar makinist olarak çalışırlar.

Varise bağlı ülseri olanlar ile her türlü malign hastalığı olanlar tedavi öncesi ve sonrası makinist olarak çalışamazlar.

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

İşe ilk girişte: Tüm eklemler sağlam olmalıdır. Uzunluk, kısalık ve atrofı olmamalıdır. Kişinin hareketinde hiç bir düzensizlik meydana getirmemiş hafif derecede halluksvarus veya valgus, şifa ile sonuçlanan ve hiç bir düzensizlik, hareket bozukluğu meydana getirmeyen kranium ve omurga ameliyatı geçirenler hariç orta ve küçük cerrahi girişim geçirenler makinist olarak çalışırlar. Varise bağlı ülseri olanlar ilc her türlü malign hastalığı olanlar tedavi öncesi ve sonrası makinist olarak çalışamazlar.

Çalışan personelde:

I) Beden hareket ve fonksiyonlarını bozmayan kol ve bacaklarda görülen kubitisvarus ve valgus, koksa vara ve valga, genuvarum ve valgum gibi hafif dereceli şekil bozuklukları,

 1. Hafif dereceli raşitizm sekelleri,
 2. Bir omuz veya kalçanın diğerinden biraz kalkıldığı,
 3. Omurganın mesleğe bağlı ya da doğuştan 20 dercceden az şekil bozuklukları,
 4. Solunum ve dolaşım sisteminin görevlerini bozmayan ve iltihabi bir proçese bağlı olmayan toraksın hafif dereceli güvercingöğsü ve kunduracı göğsü gibi şekil bozuklukları,
 5. Polidaktili,
 6. Uzun yürüyüşü güçleştiımeyecek derecede ayakların taban çökmesi veya çukur tabanlığı,
 7. Ayakta başparmak sağlam iken diğer parmaklarda 3 'den az falanks eksikliği,
 8. Başparmak hariç ayak parmaklarının normal durumda yapışıklığı,
 9. Organın fizyolojik görevini bozmayacak şekilde kallüs oluşmuş ve kısalık, atrofi yapmamış kemik kırıkları,

1 1) Organların fizyolojik görevlerini bozmayan iyi huylu lipom, fibrom, osteom, dermoid kist gibi urları,

 1. Beden hareket ve fonksiyonlarını bozmayan, hayati tehlike göstermeyen kemik ve yumuşak dokular içindeki yabancı cisimleri,
 2. Bcdcn hareket ve fönksiyonlarını bozmayan soliter ya da grup halindeki kas agenezisleri ve ameliyatla tedavi edilebilen iyi huylu kas tümörleri,
 3. Beden hareket ve fonksiyonlarını bozmayan her çeşit eklem derisi yara izleri ve yapışıklıkları,

1 5) Başın, kollarm serbestçe hareketini kısıtlamayan tortikolis, servikal kaburga, kalkık skapula, omuz ya da kalçalardan birinin ötekine oranla hafif kalkık ya da inik olması,

16) Elin fonksiyonuna engel olmayan ya da ameliyatla düzeltilebilen başparmakla 2. Parmak arası hariç, kullanılan elde 2, diğer elde 3 parmak arasında yapışıklığı,

1 7) Baş ve işaret parmakları hariç, diğer parmaklardan birinin büyük ya da küçük olanlar, makinist olarak çalışırlar.

NÖROŞİRÜRJİ (BEYİN-SİNİR SİSTEMİ CERRAHİSİ)

İşe ilk girişte ve çalışan personelde: Tam şifa bulmuş nevraljiler ve sekel bırakmamış fasial sinir paralizileri, kafanın doğuştan şekil bozuklukları nörolojik belirti meydana getirmemiş ise makinist olarak çalışırlar.

Spesifik, enfeksiyöz, toksik veya travmatik bir nedene bağlı ansefalit, myclit ve menenjit geçirenler tam şifa bulsalar bile; multipl skleroz, skleroz lateralamyotrofık, tabes gibi santral sistemi hastalıkları,

Travmaük, enfeksiyöz, iskemik veya afrigorik bir nedene bağlı kol ve bacaklarda organların fizyolojik görevlerini yüzde 10'dan fazla azaltan, progresif ve kişinin çalışması ile artabilecek olan parsielparalizler (radialis, ulnaris, medianus, siaticusperoneus, facialis sinirleri alanında) gibi periferik sinir sistemi hastalıkları,

Beyin, beyin zarı ve omurilik damarlarındaki anevrizmalar, hemorajilertrombusler, embolilerin yol açtığı hemipleji, hemiparazi, parapleji, sfınkter bozuklukları niteliğindeki sinir sisteminin damar hastalıklarını geçirmiş olanlar,

Beyin urları, beyin apseleri, beyin kistleri, , periferik sinirlerin dikişleri, travmatikkranial veya bel kemikleri çöküntüleri ve defektleri nedeni ile ameliyat olanlar ve epilepsi hastaları, makinist olarak çalışamazlar.

İşe ilk girişte, Disk hemisi teşhisi konulanlar makinist olarak çalışamazlar.

Çalışan personelde, Disk hernisi operasyonu olanlar 1 yıl sonra tekrar sağlık kurulu raporuyla değerIendirilip tam düzelme söz konusu ise ünvanına geri döner.

Disk hernisi teşhisi ile tedavi görenlerde eğer nörolojik defisit varsa makinist olarak çalışamaz.

PSİKİYATRİ

Ruh hastalıklarının sınıflandırılmasında, güncel olarak kullanımda olan DSM tanı ölçütleri ve sınıflaması veya ICD-10 sınıflamasındaki tanılara karşılık gelen DSM tanıları esas alınır.

Bu grupta hizmet görenlerin, her çeşit ruh ve sinir hastalıklarından, bunların sekellerinden ve kişilik bozuklukları ve dürtü kontrol bozuklukları ile antisosyal davranış yönünden sağlam olmaları gerekir.

İşe ilk girişte ve çalışan personelde: Nedeni ne olursa olsun daha önce obsesifkompulsif bozukluk ve psikoz, (şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar),duygu durum bozuklukları (depresif bozukluklar, bipolar bozukluklar), paranoia ve sanrısal bozukluk, konfiizyonmental (delirium), yapay bozukluklar, dissosiatif bozukluklar, posttravmatik stres bozukluğu, anksiyete bozukluğu geçirenler tedavi ile tam şifa bulsalar bile makinist olarak çalışamazlar.

DERMATOLOJİ

İşe ilk girişte ve çalışan personelde: Organların fizyolojik görevlerine hiçbir şekilde engel olmayacak derecede, az sayıda ve vücutta elbise dışından fark edilmeyen, az yaygın selim deri tümörleri, yüz ve başta fındık büyüklüğünü geçmemek şartı ile çeşitli nevüsler ve yüzde şekil bozukluğu yapmayan skatrisler, az sayıda lokalize vitiligo ve psöriazisler, şifa bulmuş ve bulaşma olasılığı kalmamış favus, tedavi ile şifa bulabilen deri hastalıkları olanlar makinist olarak çalışırlar.

ÜROLOJİ

İşe ilk girişte: Belirti vermeyen ve hormonal bozukluklar yapmayan testis ektopileri ve atrofileri, malign olmayan orşiektomi ameliyatı geçirenler, idrar zorluğu doğurmayan hipospadias, ameliyatı yapılmış varikosel ve hidroseller ile belirti vermeyen ve tedaviyi gerektimıeyen hafif dereceli varikoseller, nüks göstermeyen ve üriner sistem fonksiyonlarını bozmamış böbrek, üreter ve mesane taşı ameliyatları geçirenler makinist olarak çalışırlar.

Çalışan personelde: İlk giriştckine ek olarak kişinin görevine engel olmayan, hiçbir yakınım doğurmayan ve üriner sistem fonksiyonlarını bozmayan üriner sistem taşları, ameliyatla giderilmesi mümkün testis ve epididimin selim tümörleri olanlar makinist olarak çalışırlar. Nüks gösteren ameliyat geçirenler, malign hastalık teşhisi konulan ve ameliyat olanlar makinist olarak çalışamazlar.

EK-2

PSİKOTEKNİK DEĞERLENDİRMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Psikoteknik değerlendirme, bu usul ve esaslarda tanımlanan alt yapı özelliklerine sahip resmi vc özcl kuruluşlar bünyesinde oluşturulan ve Sağlık Bakanlığı tarafindan ruhsatlandırılmış psikoteknik değerlendirme merkezlerinde çalışan psikolog unvanına sahip kişiler tarafından yapılır.

Psikotenik merkezinin fiziki yeterliliği

(l) Psikoteknik değerlendirme testi uygulaması için test odası, aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:

 1. Dış ortam koşullarından etkilenmeyen, sessiz bir ortama sahip olmalıdır,
 2. Uygulama esnasında giriş çıkışlara kapalı olmalıdır,
 3. Yeterli havalandırmaya sahip olmalıdır,

ç) Aydınlatması yeterli olmalıdır,

 1. Duvarları açık renkle boyanmış olmalıdır,
 2. Duvarda resim, müzik, saat vb. dikkati dağıtacak materyal olmamalıdır,
 3. Psikoteknik değerlendirme için bilgisayar destekli cihazlar olmalıdır.

(2) Psikoteknik değerlendirme test merkezi, aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:

 1. Merkez; müstakil binalarda veya binanın bağımsız bölümünde açılmalıdır,
 2. Genel çalışma mekânından ayrı psikoteknik değerlendirme uygulaması için ayrılmış oda veya odalara sahip olmalıdır,
 3. Bekleme ve sekretarya odası, crı az on metrekare büyüklüğünde olmalıdır

ç) Kapısında psikoloğun adının yazılı olduğu ve diplomalarının aslı veya noter onaylı bir sureti ve cihaz kullanım belgelerinin aslının duvara asılı olduğu psikolog çalışma odası bulunmalıdır.

Çalışanların görev ve sorumlulukları

1) Psikoteknik değerlendirme merkezindc çalışan psikologlar aşağıdaki görevleri yapar:

 1. Merkezde bulunan test cihazının kullanımı konusunda eğitim almış ve kullanım belgesi olan en az iki psikolog çalışır. Psikolog testin uygulamasından, test sonuçlarının saklanmasından ve istatistik oluşturulmasından bizzat sorumludur,
 2. Psikoteknik değerlendirme raporu üç nüsha olarak düzenlenir. İşe ilk girişte düzenlenen raporun iki nüshası tren makinist adayına verilir. Çalışan tren makinistine psikoteknik değerlendirme merkezi tarafından düzenlenen iki nüsha rapor ise çalıştığı altyapı veya tren işletmesine gönderilir. Raporların bir nüshası da merkezde kalır. Merkezde kalan bu rapor elektronik ortamda ve on yıl süre ile dosyada saklanır,

e) Psikoteknik değerlendirmeye alınacaklara, teste başlamadan önce alkol veya benzeri uyuşturucu ve/veya uyarıcı maddelerin, psikolojik veya fizyolojik durumunu olumsuz etkileyecek reçeteli veya reçetesiz İlaçların etkisi altında olmadığını, testler esnasında performansını etkileyecek herhangi bir sağlık probleminin, yorgunluk, uykusuzluk, açlık veya benzeri bir etkinin olmadığına ilişkin belge imzalatılır. Kişi isterse, değerlendirme başka bir güne ertelenir,

d) Psikoteknik değerlendirme sonucu, psikolog tarafından Psikoteknik Değerlendirme Raporu üzerinde "Yeterli” veya "Yetersiz” şeklinde belirtilir. Ayrıca kişinin girmiş olduğu testleri ve her bir testten ne düzeyde geçtiğini gösteren rapor düzenlenir.

Psikoteknik değerlendirme merkezlerinde tutulması gereken kayıtlar

1) Merkezlerde test süreçlerinin takip edilmesi, arşivlenmesi ve denetlenmesi için aşağıdaki belge ve kayıtların bulundurulması zorunludur:

 1. Kayıt Defteri: Psikoteknik değerlendirme yaptırmak üzere merkeze başvuranların kimlik ve sicil bilgilerinin kayıt edildiği defterdir,
 2. Psikoteknik Değerlendime Raporları Dosyası: Psikoteknik değerlendirme yapılanların kimlik ve sicil bilgilerinin, psikoteknik değerlendimcye ait bilgisayar çıktılarının saklandığı dosyadır,
 3. Yedekleme Sistemi: Psikoteknik değerlendirme testi uygulanan her bir test cihazını görüntüleyen kamera sistemi ile kayıt edilen personelin teste giriş tarihine, saatine ve test esnasındaki görüntüsüne ait kayıtların merkezde bir ay süre ile saklanmasını sağlayan sistemdir.

Psikoteknik değerlendirmede uygulanacak testler

Psikoteknik ölçütler bireyin farklı özelliklerinin değerlendirilmesini sağlayan psikolojik testlerdir. Tren makinistinin psikoteknik değerlendirmesi aşağıda belirtilen testler uygulanarak yapılmalıdır.

 1. Bilişsel yetenek ve beceriler
 2. Seçici dikkat: Bu yetenek, testin içeriğini oluşturan çeşitli görsel uyaranlar arasından, sadece test kapsamında sürekli ve sık biçimde gelen kritik uyaran olarak belirlenmiş uyaranların seçici dikkat ile fark edilmesi üzerine incelenmeli ve ayrıca ekranda ihmal edilen bir alan var ise bunun tespitini de yapabilme özelliği olan bir test ile ölçülmelidir.
 3. Muhakeme yeteneği: Bu yetenek, zaman baskısı alında analitik düşünce becerisinin kullanıldığı, olgulara ait ipuçlarından anlamlı sonuçlar çıkarma ve olgular arasındaki bağıntıları sağlayan prensipleri anlayabilme sürecine kurulu sözel olmayan bir test ile ölçülmelidir.
 4. Görsel Hafıza: Bu yetenek, Görsel bilginin algılanma ve hatırlanma performansını değerlendirme amacıyla, görsel hafıza kapasitesinin belirlenmesi için kullanılan harita ve sembollerden oluşan bir test ile ölçülmelidir.
 5. Uyanıldık testi: Bu yetenek, uzun süre uyaran eksikliği veya uyaran sabitliği durumunda yorulmadan, uyanıklığı koruyarak uyarandaki farklılığın fark edilmesi üzerine bir test ile ölçülmelidir.
 6. Konsantrasyon: Bu yetenek, testin içeriğindeki yaranların karşılaştıması yapılarak istenen uyaranın varlığı ya da yokluğunun hızlı bir şekilde tespitinin yapılması üzerine sözel olmayan bir test ile ölçülmelidir.
  1. Motor yetenekleri
  2. Zihinsel ve motor tepki hızı: Bu yetenek, işitsel ve görsel uyaranın birlikte algılaması üzerine tepki vermesi ve uyaran ile mekanik tepki hareketinin başlangıcı arasında geçen sürenin tepki hızı olarak değerlendirildiği; bireyin hareket hızı ve eylem planlı hareketleri planlama yeteneğini ölçen bir test ile ölçülmelidir.
  3. Stres toleransı ve tepki hızı: Bu yetenek, yoğun ve karmaşık işitsel ve görsel uyaran akışı ile oluşturulan stres altında uyaranların fark edilmesi ve her bir uyarana uygun tepkinin hızlı olduğu kadar doğru olduğu da incelenen, tepkilerin eller ve ayakların eş zamanlı kullanımı ile verildiği bir test ile ölçülmelidir.

Psikoteknik değerlendirme süreleri

Tren makinistlerine;

Kırk beş yaşına kadar beş yılda bir,

Kırk beş- elli beş yaş arası üç yılda bir,

Elli beş yaş sonrası iki yılda bir,

Periyodik psikoteknik değerlendirme yapılır.

Psikoteknik değerIendirme ölçütü

Tren makinisti ya da tren makinist adayının başarılı sayılabilmesi için bataryada belirtilen tüm testlerden yeterli sonuç alması gerekmektedir; testlerin birinden bile yetersiz olması durumunda başarısız sayılır.

Psikiyatri uzmanı muayenesi

Psikoteknik değerlendirme merkezine hizmet veren psikiyatri uzmanı, muayenesinde psikoteknik değerlendirme raporunda yer alan bulguları dikkate alarak; tren makinist adayları ve tren makinistlerinde algılama, muhakeme etme, karar verme ve tepki verme ile ilgili bilişsel özelliklerinden demiryolu aracını kullanmasını engelleyecek ya da tehlikeli kullanıma yol açabilecek özelliklerinin olup olmadığını araştırır. Psikolojik ve psikoteknik açıdan sakınca olup olmadığına dair değerlendirmesini yaparak, düzenleyeceği raporda belirtir.

Psikoteknik değerlendirme raporlarına ilişkin itiraz

Sonucu yetersiz olan çalışan personel, çalıştığı altyapı veya tren işletmecisi tarafından psikoteknik değerlendirme tarihinden, en az 30 gün sonra ikinci bir değerlendirme için psikoteknik değerlendirme merkezine gönderilir. İkinci psikoteknik değerlendirme sonuçları kesindir. İki yıl süreyle makinistlik için tekrar psikoteknik değerlendirmeye alınmaz.

EK-3

TREN MAKİNİST EHLİYETİ ALABİLMEK içiN SAHİP OLUNMASI GEREKEN GENEL MESLEKİ YETERLİLİKLER

l) Tren makinistleri, görev yetki ve sorumlulukları ile mesleki ve kişisel yeterlilikleri hakkında aşağıdaki bilgilere sahip olması gereklidir.

 1. Demiryolları ve demiryolu emniyeti alanında, mesleği ile ilgili mevzuatlar, (tren makinisti ehliyeti alma, tehlikeli yükler, çevre koruma, yangından korunma vb.),
 2. Mesleğinin gerektirdiği özel mesleki ve kişisel gereklilikleri (genellikle yalnız başına çalışma, kişisel koruma ve emniyet, doküman okuma vb.),
 3. Emniyet kritik sorumluluklarla uygun olmayan davranışlar ve durumlar hakkında (ilaç kullanımı, alkol, uyuşturucu ve uyarıcı maddeler, hastalık, stres, yorgunluk vb.),

ç) İşiyle ilgili rehber ve kılavuzlar (kural kitabı, hat kitabı, tren makinisti kılavuzu vb.),

 1. Mesleğini yaparken iletişim kurduğu kişilerin görev ve sorumluluklar
 2. Görevlerini tam ve kati ölçülerde yapmanın önemi,
 3. Mesleki sağlık ve emniyet ile ilgili hususlar, (hat üzerinde ve yakınında yapılması ve yapılmaması gereken davranışlar, cer aracına emniyetli bir şekilde binip inme, ergonomi, personel emniyet kuralları, kişisel koruyucu donanım vb.),
 4. Davranışsal beceriler ve prensipler, (stres yönetimi, alışılmadık durumlarla baş edebilme vb.),

ğ) Çevrenin korunması ile ilgili hususlar (çevre dostu tren sürüşü vb.)hakkında bilgi sahibi olmak.

2) Demiryolu teknolojileri ve ilgili emniyet prensipleri

 1. Demiryollarında emniyet ile ilgili prensipleri, kuralları ve hükümler,
 2. Mesleğini yaparken iletişim kurduğu kişilerin görev ve sorumlulukları hakkında bilgi sahibi olmak.

3) Demiryolu altyapısı ile ilgili temel konular

 1. Sistematik ve yapısal parametreler,
 2. Hatların, istasyonların, manevra istasyonlarının genel özellikleri,
 3. Demiryolu yapılar (köprüler, tüneller, geçiş noktaları vb.),

ç) Operasyon modları (tek hat, çift hat işletimi vb.)hakkında bilgi sahibi olmak.

4) Operasyonel iletişim ile ilgili temel konular

 1. Demiryolu operasyonunda iletişimin önemini, iletişim yollarını ve kurallarını,
 2. Mesleğini yaparken iletişime geçeceği kişileri (altyapı işletmecisi personeli, diğer tren personeli vb.) ve bunların görev ve sorumluluklarını,
 3. İletişim başlatması gereken durumları/sebepleri,

ç) İletişim yöntemlerini bilmek.

5) Çeken çekilen araçlar, vagonlar ve diğer cer araçlarının yapıları ve teknik özelliklerine ilişkin konular

a) Genel çekiş tipleri, (elektrik, dizel, buhar vb.),

b)Aracın yapısı, bojiler, sürüş kabini, koruma sistemleri vb.),

c)Etiketlerİn içeriğini ve etiketleme sistemleri,

ç) Tren yapısı ile ilgili dokümantasyonu,

d) Fren sistemini ve fren performans sistemi,

e)Trenin hızını tanımlamak,

f)Kuplörlerdeki azami yükleri ve kuvvetleri tanımlamak,

g) Tren yönetim sisteminin amacı ve kullanımı hakkında bilgi sahibi olmak.

6) Demiryollarında yaşanabilecek genel tehlikeler

 1. Trafik emniyetini sağlayan prensipleri ve bu prensiplerin konulma sebepleri,
 2. Demiryolları operasyonundaki riskleri ve bu risklerle başa çıkmanın çeşitli yöntemler,
 3. Emniyctle ilgili olayları bilir ve yapması gereken davranışları ve vermesi gereken tepkiler,

ç) İnsanların karıştığı kazalarda uygulanacak prosedürler (tahliye vb.)hakkında bilgi sahibi olmak.

7) Temel fizik kuralları

 1. Tekere etki eden kuvvetler,
 2. Hızlanma ve fren yapmaya etki eden faktörler (hava şartları, fren ekipmanı, sürtünme, kumlama vb.),
 3. Elektrikle ilgili temel prensipler. (devreler, voltaj ölçme vb.)hakkında bilgi sahibi olmak.

EK-4

TREN MAKİNİST EHLİYETİDÜZENLEME VE YENİLEME ÜCRETLERİ

  Ücreti
İlk kez tren makinist ehli eti düzenlenme 50 TL
Tren makinist ehliyeti yenileme 50 TL


EK-5

A-TREN MAKİNİST BRÖVESİ          CER ARACI KONULARINDAKİ MESLEKİ YETERLİLİKLER

Makinistlerin cer aracına ilişkin olarak özel eğitimini tamamladıktan sonra, aşağıdaki görevleri yerine getirebilmeleri gerekmektedir.

1. Kalkıştan önceki tcstlcr vc kontroller

Makinistlerin aşağıdakileri yerine getirebilmeleri gereklidir:

 1. Dokümantasyonun ve gerekli ekipmanın alınması,
 2. Cer ünitesinin kapasitelerini kontrol edilmesi
 3. Cer ünitesinin üzerindeki belgelerde yer alan bilgilerin kontrol edilmesi,

ç) Belirtilen kontrolleri ve testler yaparak, cer ünitesinin gerekli çekiş gücü sağlama yeteneğine sahip olduğundan ve emniyet ekipmanları çalıştığından emin olunması,

 1. Bir lokomotifin teslim edilmesi veya bir gezinin başlangıcında öngörülen koruma ve emniyet ekipmanlarının durumu ve işlevselliği kontrol edilmesi,
 2. Herhangi bir rutin koruyucu bakım işleminin gerçekleştirebilmesi gereklidir.

2. Cer aracı bilgisi

2.1.Makinistlerin bir lokomotifi çalıştırmak için emrinde verilen tüm kontrollere ve özellikle aşağıda belirtilen konular hakkında bilgi sahibi olması gereklidir.

 1. Frenleme,
 2. Trafik emniyeti ile ilgili unsurlar.

2,2.Makinistlerin, Cer aracındaki anomalileri algılamak ve bulmak bunları raporlamak ve onları onarmak için nelerin gerekli olduğunu belirlemek ve bazı durumlarda, önlem almak, amacıyla, aşağıda belirtilen konular hakkında bilgi sahibi olmaları gereklidir:

 1. Mekanik yapılar,
 2. Süspansiyon ve eki ekipman,
 3. Hareket donanımı,

ç) Emniyet ekipmanları,

 1. Yakıt tankları, yakıt besleme sistemi, egzoz ekipmanları,
 2. Cer aracının iç ve dış işaretlerinin anlamı, özellikle tehlikeli malların taşınması için kullanılan sembollcr,
 3. Kayıt sistemleri,
 4. Elektrikli ve pnömatik sistemler,

ğ) Akımın toplanması ve yüksek gerilim sistemleri,

 1. Haberleşme teçhizatı (yerden trene radyo, vb.),

ı) Gezi düzenlemeleri,

 1. Cer aracını oluşturan parçaların, bunların ve çekilen katarlara özgü cihazların, özellikle fren borusunun havalandırılmak suretiyle tren durdurma sisteminin amacı,
 2. Fren sistemi,
 3. Cer birimlerine özgü parçalar,
 4. Cer zinciri, motor ve şanzıman.

3. Frenlerin test edilmesi

Makinistlerin aşağıdaki kontrolleri yapmaları gereklidir:

 1. Kalkıştan önce, araç belgelerinde belirtildiği gibi, trenin fren gücünün hat için gerekli frenleme gücüne karşılık geldiğinin kontrol edilmesi ve hesaplanması,
 2. Başlatırken ve sürüş sırasında, yola çıkmadan önce, uygun olduğunda cer ünitesinin ve trenin fren sisteminin çeşitli bileşenlerinin işleyişini kontrol edilmesi.

4. Hat özellikleri ile ilgili olarak trenin çalışma modü vc maksimum hızı Makinistlerin aşağıdaki kontrolleri yapması gereklidir:

a) Kalkıştan önce, kendilerine verilen bilgileri not edilmesi,

b)Hava koşulları ya da herhangi bir sinyal değişikliği gibi değişkenler temelinde çalışma türünün ve tren hız sınırının belirlenebilmesi.

5. Treni tesisatına veya araçlara hasar vermeyecek bir tarzda sürüş Makinistleri aşağıdaki kontrolleri yapması gereklidir:

 1. Yürürlükteki kurallar uyarınca mevcut tüm kontrol sistemlerini kullanması,
 2. Yapışmayı ve güç gerekliliklerini dikkate alarak trenin başlatılması
 3. Cer aracını ve tesisatlarını dikkate alarak yavaşlama ve durmalar için frene basılması gereklidir.

6.AnormaI durumlar

Makinistlerin aşağıdaki anormal durumlar hakkında donanıma sahip olması gereklidir:

 1. Trenin davranışlarını ilgilendiren sıra dışı olaylar için dikkatli olunması,
 2. Treni denetlemeleri ve anomalilerin işaretlerini tanımlamaları, bunları ayırt edebilmeleri, bunların göreceli önemine binaen tepki vermeleri ve bunları düzeltmeye çalışılması ve her zaman, demiryolu trafiğinin ve kişilerin emniyetine öncelik verilmesi,

c)Koruma ve iletişime ait mevcut imkanların bilinmesi.

7. Faaliyet sırasındaki olaylar ve kazalar ve kişileri ilgilendiren yangınlar Makinistlerin:

 1. Tren içindeki kişilerin karıştığı bir kaza durumunda treni korunmak için tedbirleri almaya ve yardım getirmeye muktedir olmaları,
 2. Trenin tehlikeli malları taşıyıp taşımadığını belirlemeleri ve tren belgeleri ve vagon listeleri temelinde bunları tespit edebilmclcri,
 3. Acil bir durumda trenin tahliye edilmesine ilişkin prosedürleri bilmeleri gerekmektedir.

8. Cer aracını ilgilendiren bir olay sonrası çalışmaya devam etme koşulları

Bir olaydan sonra, tren makinistleri en kısa sürede, bu şartlardan altyapı işletmecisini bilgilendirmek amacıyla, aracın bulunduğu koşullar altında çalışmaya devam edip edemeyeceğini değerlendirmeleri ve makinistlerin tren devam etmeden önce bir uzman tarafından değerlendirilmesinin gerekli olup olmadığını belirlemeleri gereklidir.

9. Trenin sabitlenmesi

Makinistlerin trenin veya bunların parçalarının, hatta en zor şartlarda bile, beklenmedik şekilde harekete başlamamalarını sağlamak için önlemler alabilmeleri gereklidir.

Ayrıca, makinistler, trenin ya da bir parçasının beklenmedik şekilde hareket etmeye başladığı durumlarda treni veya parçasını durdurabilmek için alınması gerekli tedbirler hakkında bilgi sahibi olmalıdır.

B- TREN MAKİNİSTİ BRÖVESİ ALTYAPI KONULARINDAKİ MESLEKİ YETERLİLİKLER

I Frenlerin test edilmesi

Tren makinistleri kalkıştan önce, araç belgelerinde belirtildiği gibi, trenin fren gücünün hat için gerekli frenleme gücüne karşılık geldiğinin kontrol edilmesi ve hesaplanmasını gerçekleştirebilmelidirler.

2.ÇaIışma şekli ve hat özelliklerine göre maksimum tren hm Makinistlerin aşağıdakileri yapabilmeleri gereklidir:

a) Hız sınırları gibi veya herhangi bir sinyal değişiklikleri gibi, kendilerine verilen bilgileri not etmek:

b)Hat özelliklerini temel alarak çalışma türünü ve trenin sınır hızını belirlemek.

3.Hat hakkında bilgi

Makinistlerin, sorunları tahmin edebilmeleri ve emniyet ve dakiklik ve ekonomik yönler gibi diğer performanslar açısından uygun bir tepki vermeleri gerekmektedir. Bu nedenle onlar yol üzerinde ve üzerinde anlaşmaya varılmış olan herhangi bir alternatif rotaların ve demiryolu hatları ve tesisleri hakkında ayrıntılı bir bilgiye sahip olmalıdırlar. Aşağıdaki hususlar önemlidir:

a Kalışına koşullan (parça değişimleri, tek istikamette çalışma, v.b),

 1. Güzergah kontrolü yapmak ve ilgili belgelere danışmak,
 2. Belirli bir tür çalışma için kullanılabilecek olan rayların tanımlanması,

ç) Yürürlükteki trafik kurallarının ve sinyalizasyon sisteminin anlamı,

 1. İşletme rejimi,
 2. Blok sistemi ve ilgili yönetmelikler,
 3. İstasyon isimlerini ve konumları uyum ve istasyonların uzaktan görüne bilirlikleri ve buna göre sürüş yapmak için sinyal kutuları
 4. Farklı işletme veya güç kaynağı sistemleri arasında geçiş sinyalizasyonu,

ğ) Sürülen farklı tren kategorilerindeki hız limitleri,

 1. Topografık profilleri,

ı) Özel frenleme koşulları, örneğin dik ve aşağıya doğru eğimli hatlarında,

 1. Özel işletme özellikleri: özel sinyaller, işaretler, çıkış koşulları, vb.

4. Emniyet yönergeleri

Makinistlerin aşağıdakileri yapabilmeleri gereklidir:

 1. Trenleri yalnızca tüm öngörülen koşullar yerine getirildiğinde başlatmak (gerekirse sefer tarifesi, sinyallerin başlatma düzenleri veya sinyallerin işletimi vb.)
 2. Hat-boyu ve kabin içi sinyalleri gözlemlemek, onları hemen ve hatasız yorumlamak ve belirtildiği gibi hareket etmek
 3. Belirli güvenli çalışma modlarına göre treni çalıştırmak: talimat verilmiş ise özel modları, geçici hız sınırlamalarını uygulamak, ters yönde çalışmak, tehlike durumunda sinyallerini geçmek için izin, dönüşler, makas değiştirme işlemleri, şantiye alanlarından geçme

ç) Programlı veya ilave duruşlara saygı göstermek ve gerektiğinde bu duruşlar sırasında yolcular için ek işlemler gerçekleştirmek, özellikle kapıları açarak ve kapatarak.

5. Treni sevk ve idare etmek

Makinistlerin aşağıdakileri yapabilmeleri gereklidir:

 1. Trenin hat üzerindeki konumunu her zaman bilmeleri
 2. Cer aracını ve tesisatlarını dikkate alarak, yavaşlama ve durmalar için, frene basabilmek,
 3. Trenin çalışmasının cer biriminin, trenin, hattın ve çevrenin özelliklerini de dikkate alarak, sefer tarifesi ve enerji tasarrufu ile ilgili olarak verilen herhangi bir emir uyarınca ayarlanması.

6.Anormal durumlar

Makinistlerin aşağıdakileri yapabilmeleri gereklidir:

a) Trenin işletiminin izin verdiği ölçüde, altyapı ve çevre: sinyaller, raylar, enerji arzı, hemzemin geçitler, çevreleyen raylar, diğer trafik ile olan sıra dışı olaylara karşı dikkatli olmak, b) Engeller den uzak durmak için belirli mesafeleri bilmek,

c) Altyapı işletmecisini en kısa sürede gözlenen anormalliklerin yeri ve nitelikleri hakkında, bilginin anlaşılmış olduğundan da emin olarak bilgilendirmek,

ç) Altyapıyı dikkate alarak gerekli olduğu durumlarda, trafiğin ve kişilerin, emniyetini sağlandığından emin olmak veya gerekli önlemleri almak.

7.Çalışma sırasındaki kişileri ilgilendiren olaylar, kazalar ve yangınlar ile kazalar Makinistlerin aşağıdakileri yapabilmeleri gereklidir:

 1. Kişilerin karıştığı bir kaza durumunda treni korunmak için tedbirleri almak ve yardım getirmek
 2. Bir yangın durumunda gerekirse, yolcu tahliyesini kolaylaştırmak için treni durdurmak üzere yer belirlemek,
 3. Yangının, tek başına makinistinin müdahalesiyle kontrol altına alınamaması halinde, yangın hakkında en kısa sürede yararlı bilgiler sağlamak

ç) En kısa sürede altyapı işletmecisini bu koşullardan bilgilendirmek ve bu koşullarda altında altyapının, aracın çalışmasına devam etmesini sağlayıp sağlamadığını değerlendirmek.

EK-6 TREN MAKİNİSTİ BRÖVESİNİN ŞEKLİ VE İÇERİĞİ               USUL ESASLARI

Tren makinist brövesi genel yapısı


1. Tren Makinist brövesi, cer aracı sevk ve idaresi yapan tren makinistlerinin taşıması gereken tamamlayıcı belgedir.

2.Tren makinist brövesi, bir tren makinistinin, hangi demiryolu altyapıları üzerinde tren sürmeye ve hangi cer araçlarım sevk ve idare etmeye yetkisi olduğunu belgeler.

 1. Tren makinist brövesi, tren makinistinin görev yaptığı altyapı işletmecisi veya demiryolu tren işletmecisi tarafından, bu Yönetmelik'te belirtilen usul ve esaslara göre düzenlenir.
 2. Tren makinist brövesi üzerindeki bilgiler Türkçe olacaktır.

5.Tren makinist brövesinin mülkiyeti, bröveyi düzenleyen demiryolu tren işletmecisine veya altyapı işletmecisine aittir.

6. Tren makinisti brövesi aşağıdaki bilgileri içerecektir:

 1. Tren makinist ehliyeti numarasına ilişkin bilgi,
 2. Tren makinist ehliyeti sahibinin soyadı,
 3. Tren makinist ehliyeti sahibinin adı,

ç) İşveren tarafından verilen referans numarası,

 1. Düzenleme ve geçerliliğin sona eriş tarihi: Geçerlilik süresi makinistleri istihdam eden veya onlarla sözleşme yapan Altyapı Işlctmccileri vc Demiryolu Tren İşletmeleri tarafından belirlenecektir. Bröve süresiz olarak geçerliyse, biliş tarihi boş bırakılır,
 2. İdari amaçlara yönelik olarak işveren tarafından verilen belge numarası

7. Tren Makinist Brövesi, belgeyi düzenleyen işverenle ilgili aşağıdaki bilgileri içerecektir:

 1. Şirket adı ve uygunsa işyeri (ömeğin, makinistin ana görev yeri),
 2. Makinisti işe alan veya onunla sözleşme yapan kuruluşun türü: "Demiryolu Tren işletmesi” veya "Altyapı İşletmecisi”
 3. Posta adresi: Sokak adresi, posta kodu, şehir ve ülke,

ç) Makinistin şirket içindeki kişisel referans numarası.

8. Tren Makinisti Brövesi, belge sahibi ilc ilgili aşağıdaki bilgileri içerecektir:

 1. Doğum Yeri, (Şehir, Ülke)
 2. Doğum Tarihi,
 3. Makinistin Uyruğu,
 4. Posta Adresi.

Tren makinist brövesi yetki kategorileri

l . Tren makinisti brövesi, tren makinistinin yetkilerinin kapsamını ifade eden iki kategoride düzenlenir:

 1. Kategori A: Yolcu ve/veya yük treni sürenler,
 2. Kategori B: Yolcu ve/veya yük taşımacılığı yapanlar dışında kalan demiryolu araçlarını sürenler,
 3. Demiryolu altyapı işletmecileri ve tren işletmecileri ve bu maddenin birinci fıkrasında belifiilen kategorileri çeken araç, hat kesimi ve ihtiyaçlarına göre alt yetkilendirme kategorileri
 4. Bir tren makinisti, gerekli şartları sağladığı takdirde bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen kategorilerin veya alt kategorilerin biri veya birden fazlası için yetkilendirilebilir.
 5. Bir tren makinistinin eğitim ve sınavlar sonucunda altyapı ve cer araçları ilc ilgili yeni yeterlilikler kazanması halinde, kazanılan yeterlilikler en geç beş iş günü içerisinde demiryolu altyapı işletmecisi veya tren işletmecileri tarafından makinist brövesine işlenir.

Ek bilgiler

I . Diğer ulusal mevzuatlar veya makinisti istihdam eden şirketin iç prosedürleri gereğince tanımlanmış diğer bilgiler için tren makinisti brövesi üzerinde bir yer ayrılacaktır.

Yabancı dil becerileriyle ilgili bilgiler

2.İIgili altyapıda çalışmak için gerekli olan ve tren makinistleri tarafından bilinen ana dil haricindeki dillerin listcsi burada belirtilecektir. Kısıtlamalar

I .Makinistin brövesinin içeriğiyle ilgili nitelik ve yetenekleri hakkındaki kısıtlamaları gösterir (örneğin, sadece gün içinde izin verilen araç kullanımı)

2.Demiryolu aracı ve/veya altyapı ile ilgili kısıtlamalar, metin formatında, brövenin "açıklamalar” bölümünde belirtilmelidir.

Tren makinist brövesinin kapsadığı demiryolu aracı

I .Makİnistlerin brövelerinde, makinistin çalışmaya yetkili olduğu demiryolu araçları listelenir. Makinistin kullanmaya yetkili olduğu her demiryolu aracı için ayrı bir kısım]satırda araç tipi ve yetkinin geçerli olduğu tarih ve diğer notlar yazılır.

Tren makinist brövesinin kapsadığı altyapı

I .Makinistlerin brövelerinde, makinistin çalışmaya yetkili olduğu demiryolu altyapısı listelenir. Makinistin çalışmaya yetkili olduğu her demiryolu altyapısı için ayrı bir kısım]satırda altyapı ile ilgili bilgiler ve yetkinin geçerli olduğu tarih ve diğer notlar yazılır.

Tren Makinist brövesinin fizikse/ özellikleri

I . Tren makinist brövesi katlanabilir bir belge olacaktır. Boyutları 10 cm x 21 cm (açıldığında) olacak ve üç dış ve üç iç sayfadan oluşacaktır. Birinci sayfası aşağıdaki bilgileri içerecektir:

 1. Sahip olan kişinin soyadı(ları) ve adı(ları),
 2. Tren makinist ehliyeti numarası,
 3. Brövenin düzenlenme ve bitiş tarihi,

ç) Kurum ve kaşesiyle ilgili tarih.

2. İkinci sayfa işveren/sözleşme yapan kurum hakkında bilgiler ve bröve sahibi hakkında bilgiler içerecektir, aşağıdaki gibi sıralanmıştır:

 1. İşveren veya sözleşme yapan kurum hakkında bilgi,
 2. Tren makinisti hakkında bilgi, Üçüncü sayfa aşağıdakilcri içerecektir:
  1. Kullanma kategorileri,
  2. Ek bilgiler,
  3. Kısıtlamalar.

3.İç sayfalar makinistin kullanmaya yetkili olduğu demiryolu aracı türlerini (türler, ilk değerlendirme tarihi) ve makinistin araç kullanmaya yetkili olduğu altyapının listesini içerecektir. Mevcut yere sığmayan bilgilerin yer alması için ek iç sayfalar dâhil edilebilir.

Sahtecilikle mücadele

1 . Tren makinist brövesi veren bütün demiryolu altyapı ve tren İşletmecileri, sahtecilikle mücadele kapsamında gerekli tüm tedbirleri alacaktır. Teknik tedbirlerin yanında (şirket logosu, kâğıdın dokusu ve kalıcı mürekkep, dâhili referans numarası ve kaşenin gösterilmesidir), tüm güncellemeler belge üzerindeki tarih ve kaşeyle onaylanacaktır ve kayıtlardaki bilgilerle tutarlı olacaktır.

2.Tren makinist brövesinin verilmesi ve kontrol edilmesi, emniyet yönetim sistemi kayıt ve takip prosedürleri ile diğer ilgili mevzuatlarla uyumlu olacaktır.

3.Tren makinist brövesi aşağıda verilen örnek biçiminde düzenlenecektir:


Tren Makinist Brövesi Şekli:

TREN MAKİNİSTİ BR VESİ TREN MAKİNİSTİ BR VESİ İşletmecinin logosu

TREN MAKİNİST

BRÖVESİ

2007/59/ATve yürürlükteki ulusal mevzuat uyarınca tren makinistinin araç kullanmaya yetkili olduğu altyapıyı ve aracı gösterir

   

3. ARAÇ KULLANMA

YETKİLENDİRMESİ

Kutucuklam yetki kategorisi kodunu yazın, diğer kutucukları iptal edin

Notlar:

ı. İŞVEREN ı SOZLEŞME YAPAN KURUM

Ticari Unvanı:

Altyapı İşletmecisi:ü

Demiryolu Tren işletmecisi: ü İşyeri Adresi:

Merkez Adresi:

Şehir - ülke:

   
4. EK BİLGİLER Ehliyet No:    

Adı:

Soyadı:

Bröve No:

Düzenleme tarihi:

Geçerliliğin bitiş tarihi: Düzenleyen kuruluş: Posta adresi:

Dâhili belge numarası:

   
5. KISITLAMALAR

2. BROVE SAHİBİ

Doğum Yeri:

Doğum Tarihi:

Adres:

   
       
     
TREN MAKİNİSTİ BR   TREN MAK NST BR VESİ TREN MAKİNİSTİ BROVESI  
6. KULLANMAYA YETKİLİ OLDUĞU CER ARAÇLARI 7. ARAÇ KULLANMAYA YETKİLİ OLDUĞU ALTYAPILAR 7. ARAÇ KULLANMAYA YETKİLİ OLDUĞU ALTYAPILAR  
Tarih Tanım A ıklamalar Tarih Kapsam Açıklamalar Tarih Kapsam Açıklamalar  
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                               

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Onaylı Tren Makinist Brövesi Suretinin Biçim Şartları Bu belge aşağıdaki örnek biçiminde düzenlenecektir:


Kurum Adı

Marka işareti

ı . İŞVEREN.SÖZLEŞME

YAPAN RU/IM

Posta Adresi

Posta Kodu ve Şehir

Bröve Sahibinin Referans Numarası


2. TREN MAKİNİSTİ BRÖVESİ SAHİBİ ONAYLI TREN MAKİNİST BRÖVESİ SURETİ

ŞİRKET ADI

Bu belge araç kullanma yetkisi vermez.

 
  ÜLKE  
 

Tren Makinisti

Ehli eti Numarası

           

DEMİRYOLU İŞLETMESİ ü      ALTYAPI YÖNETİCİSİ


  AÇIKLAMALAR
   
   
   
   
   
   
   
   
   

7. ALTYAPI

MAKİNİSTİN TREN

KULLANMAYI

BIRAKTIĞI TARİH

DUZENLEYEN KURUM  
Posta adresi  
       
E- osta  
   

Düzenleme Tarihi

               Dahili Referans Numarası